หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เช่น

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เช่น

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เช่น

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ เช่น