ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

————————————-

      ในอดีต ตำบลร่มไทร  เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเกียร์  โดยขึ้นตรงกับอำเภอสุคิริน  และต่อมาในปี พ.ศ. 2506  คณะรัฐมนตรีได้มีมติโดยให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งนิคมพัฒนาภาคใต้  จังหวัดนราธิวาส ขึ้น  และได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอในวันที่ 1 มีนาคม  2520  ได้มีราษฎรที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม และราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนราธิวาส  จังหวัดสงขลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดปัตตานี  มาเพื่อจับจองที่ทำกิน โดยมีนิคมสร้างตนเองจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้จัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรที่อพยพมาจากพื้นที่อื่น และในเวลาต่อมาในวันที่ 21 มกราคม  2529  ทางกระทรวง มหาดไทยได้ประกาศยกระดับกิ่งอำเภอสุคิรินเป็นอำเภอสุคิริน  ทำให้ราษฎรจากถิ่นต่าง ๆ ที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองได้อพยพมาจับจองที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก  และขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน  ตำบลร่มไทรจึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน  และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 จนถึงปัจจุบัน