วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างมีระบบ ยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เกาะติดเทคโนโลยี”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
  2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
  4. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
  5. สร้างระบบป้องกันตนเองให้กับชุมชน
  6. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข็มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
  7. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น และเป็นที่สนใจ
  8. พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านการบริหารประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน