สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล  ตำบลร่มไทร  เป็น 1 ใน 5 ตำบลในเขตอำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน   คือ  ตำบลผดุงมาตร  ตำบลเกียร์  ตำบลสากอ  และตำบลจะแนะ  ดังนี้

ทิศเหนือ      จรด    ตำบลผดุงมาตร  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันออก   จรด    ตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส
ทิศตะวันตก    จรด    ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส
ทิศใต้        จรด    ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

ตำบลร่มไทรอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  ประมาณ  20  กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ   ติดต่อกับตำบลผดุงมาตร  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  มีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดถนนแบ่งเขตตำบล ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวพื้นที่ถนนและพื้นที่สาธารณะจนสิ้นสุดน้ำตกวังทอง  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงบริเวณป่าสงวน  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางไปป่าสงวนบองอ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส  มีแนวเขตเริ่มต้นจากป่าสงวนบองอ  ถึงบริเวณบ้านบาลูกายาอิง  ตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเกียร์  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  มีแนวเขตเริ่มต้นจากทิศตะวันตก ไปถึงบริเวณบ้านไอร์กรอส  ตำบลจะแนะ  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลจะแนะ  บริเวณบ้านไอร์กรอส  อำเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ทั่ว ๆไป เป็นที่ราบเชิงเขา  มีเทือกเขาสูงชันและป่าทึบ  ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทำการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ

ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันตกเฉลียงเหนือจากมหาสมุทรอินเดีย  ประกอบกับพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันและป่าทึบ  จึงทำให้มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี
มีฤดูกาลเพียง 2  ฤดู  คือฤดูร้อน  ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมากราคมถึง  เดือนเมษายน  ช่วงร้อนที่สุด ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน  และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม  ฝนจะตกชุกที่สุดเดือนกันยายน  –  ธันวาคม

พื้นที่/เขตการปกครอง

ตำบลร่มไทร  มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 48,875 ไร่
หรือ  122.19 ตารางกิโลเมตร  โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ดังนี้ อ่านเพิ่มเติม


 

แผนที่ตำบลร่มไทร

map