มาตรการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ