ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร เรื่อง แผนการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (6 มิถุนายน 2565)

0
19

แผนการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

วินัยของพนักงานและลูกจ้าง มีความสำคัญมากต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เพราะหากเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของคนในท้องถิ่น ทำงานใกล้ชิดประชาชนที่สุด ไม่รู้จักรักษาวินัยหรือมีวินัยไม่ดีพอ ประชาชนจะไม่ได้รับบริการตลอดจน การช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้อย่างไร

เพราะวินัย คือ แบบแผนความประพฤติที่กำหนดให้ทุกคนพึงควบคุมตนเอง และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ประพฤติหรือปฏิบัติตามที่ได้กำหนดไว้

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้