จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ประจำปี 2565

0
24

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาสได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ประจำปี 2565 เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร นำโดย นายมาคตา แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาชน เป็นกรรมการโดยประชุมหารือในประเด็น การกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องการทราบความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ จากที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ ในการประชุมครั้งนี้

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้