อบต.ร่มไทร ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ประจำปี 2565

0
35
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.
อบต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 7/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายมาคตา  แวมูดอ นายกองค์การบริหารส่วตำบลร่มไทร เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้