อบต.ร่มไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ครั้งแรกประจำปี พ.ศ. 2564 (30 ธันวาคม 2564)

0
65
🗓️ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร ครั้งแรกประจำปี 2564
    • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
    • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
    • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
    • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร
    • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (สภากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยฯ)
📍ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่มไทร

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้